FANDOM


Legenda:

  •   S  : Apareceu e como personagem principal ou secundário.
  •   F  : Apareceu como personagem de fundo.
  •   M  : Não apareceu, mas foi mencionado.
  •   N  : Não apareceu nem foi mencioado.

Personagens Principais

Primeira temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight SparkleSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ApplejackSSSSSSSSSSSSSSSSNSSFSSSSSS
RaritySSSSSSSSSSSNFSNSSSSSSSSSSS
FluttershySSSSSFSNSSSNSSSSSNSSSSSSSS
Rainbow DashSSSSSSSNSSSSSSMSNFSFSSSSSS
Pinkie PieSSSSSFSNSSSSSSSSNNSSSSSSSS
SpikeSSSSSSSMSSSNSSSNNSSSSSSSSS
Segunda temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight SparkleSSSSNSSSSSSNSSSSSSNSSSSSSS
ApplejackSSSSSSSSSSSSSSSSNFNSSNSSSS
RaritySSSNSSSSSSSNSSSSNFSSSNSSSS
FluttershySSSSNNSSSSSNSSSSNFSSSSSSSS
Rainbow DashSSSSNFSSSSSNSSSSNSNSSSSSSS
Pinkie PieSSSSNSSSSSSNSSSSNSSSSNSSSS
SpikeSSSSSSSSNSSNFNSSNNNSSSSNSS
Terceira temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Twilight SparkleSSSFSNSNSSSSS
ApplejackSSSSSSSSSSSSS
RaritySSSFSSSSSSSSS
FluttershySSSFSNSNSSSSS
Rainbow DashSSSFSSSSSSSSS
Pinkie PieSSSSSNSSSSSSS
SpikeSSSFSNNSSSSSS
Quarta temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Twilight SparkleSSSSNSSSSSSSSSSSNSSNSSSSSS
ApplejackSSSSNSSSSSSSSSMSSSSSSSSSSS
RaritySSSSNSSSNSSSSSMSMSSNSSSSSS
FluttershySSSSNSSSNSSSSSNSNSSNSSSSSS
Rainbow DashSSSSSSSSNSSSSSNSNSSNSSSSSS
Pinkie PieSSSSSSSSSSSSSSSSNSSNSSSSSS
SpikeSSSNNSSSSNSSSSSSNNSNSSSSSS

Personagens secundários

Primeira temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Apple BloomSNNNNNFNSNNSSNNNSSNFNNSFNN
ScootalooFNNNNNNNNNNSNNNNSSNNNNSSNN
Sweetie BelleFNNNNNNNNNNSNNNNSSNNNNSSNN
Big McIntoshSNFSNNFNMFSMSNNNNNNNNNSNNN
Vovó SmithSNFNSNFNNFNMSNNNNSNNNNSNNN
CheerileeNNNNNFNFNNFSNNNNNSNFNNFNNN
ZecoraNNNNNNNNSSNNNNNNMNNNNNNNNN
Princesa CelestiaSSFMSMMMMSMSSMSSMMMMMSSMMS
Princesa LunaSSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Princesa CadanceNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
DiscórdiaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Sr. CakeNNNSNNNNNSNNNNNNNNNNNSNNNN
Sra. CakeNNNSNNNNNSNNNNNNNNNNNSNNSN
Prefeita MareSSNSNNNNNNSNNFNNNNNNNMNNNF
Diamond TiaraNNNNNNNNNNNSNNNNNFNNNNNNNN
Silver SpoonNNNNNNNNNNNSNNNNNFNNNNNNNN
SnipsNNNNNSNNNNNNNNNNNSNNNNNNNN
SnailsNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNNNN
TwistNNNNNNNNNNNSNNNNNFNNNNNNNN
Bulk BicepsNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
SpitfireNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNS
SoarinNNFNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNS
AngelNNSNNNSNNNNNSNNNSNNNNSNNNN
WinonaNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
OpalênciaNNNNNNNNNNNNNSNNSNNNNNNSNS
GummyNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNSN
OwlowisciousNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNN
Segunda temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Apple BloomSFSFSSNNNSFSNSSNSFNFNNSNNS
ScootalooSNSFNSNSNSFSNNNNSFNFNNSNNS
Sweetie BelleSNSFSSNNNFFSNNNNSFNFNNSNNS
Big McIntoshNSSFSSNNNNNSNSSNSFNSNNSSNN
Vovó SmithNSNSSSNSNNNSNSSNNNNNNNSNNN
CheerileeSNMMNSNNNSNSNNFNSSNNNNSNNN
ZecoraNFNSNSNNNSNNNNNNNSNNNNNNNN
Princesa CelestiaSSSMMMMMSMMSMMMMFFMSMMMSSS
Princesa LunaFMNSNNNNNNFNNNNNNNNNNNNNSS
Princesa CadanceNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSS
DiscórdiaSSNNNNNNNNFNNNNNNNNNNNNNFN
Sr. CakeNNNFNNNNNSNNSNFNNNNNNNSSNN
Sra. CakeNNSFNMNNNSNNSNFNSMNFNNSSNN
Prefeita MareNNSSNNNSNNSNNSSNNFNNNNSNNN
Diamond TiaraFNNNNSNNNNNSNNNNFNNNNNSNNN
Silver SpoonFNNNNSNNNNNSNNNNFNNNNNFNNN
SnipsFNNNNSNSNNNNNNNNFNNNNNSNNN
SnailsFNNNNSNSNNNNNNNNFNNNNNSNNN
TwistFNNNNSNNNNNFNNNNFNNNNNFNNN
Bulk BicepsNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNN
SpitfireNNNNNNNNFNNNNNNNNNNNNSNNNN
SoarinNNNNNNNNFNNNNNNNNNNNNNNNNS
AngelSSNNNNSNNNNNSNNNNNSNNSSNNN
WinonaNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNFNNN
OpalênciaNNNNSNSNSNNNNNNNNNNNNNNNNN
GummyNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
OwlowisciousNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Terceira temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Apple BloomNNSSSSNSSFSFS
ScootalooNNNSNSNMNNSFF
Sweetie BelleNNNSSSNMNNSFF
Big McIntoshNNSNSNNSFFFNF
Vovó SmithNNNMSSNSSFSNS
CheerileeNNNFNFNNNNFNN
ZecoraNNNNSNNNNNSNF
Princesa CelestiaSSMNSNMMMSNNS
Princesa LunaSSNNNSNNNNNNS
Princesa CadanceSSNNNNNNNNMSS
DiscórdiaNFNNNNNNNSNNF
Sr. CakeNNNNFNNNNNNNN
Sra. CakeNNNNFNNNNNNNN
Prefeita MareNNNNFNNNNNNNS
Diamond TiaraNNNSNNNNNNNNN
Silver SpoonNNNSNNNNNNNNN
SnipsNNNNSNNNNNNNN
SnailsNNNNSNNNNNNNN
TwistNNNNNNNNNNNNN
Bulk BicepsNNNNNNSNNNNNN
SpitfireNNNNNNSNNNNNN
SoarinNNNNNNNNNNNNN
AngelNNSNSNNNNSSFS
WinonaNNSNNNNSFNSFF
OpalênciaNNFNNNNNNNSFF
GummyNNNNNNNNNNSFS
OwlowisciousNNNNSNNNNNSFN
Quarta temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Apple BloomSNNNSNMNSNNFSFSMSNSSSNFSFF
ScootalooNNNNSNNNNNNFFFSNSNSNSNNSNF
Sweetie BelleSNNNSNNNNNNFFFSNSNSNSNFSNF
Big McIntoshSNNNNNMNSNNNSSNNSNNSSNNNNF
Vovó SmithSNMNSNFNSNNNSSNNSMFSMNSNFF
CheerileeNNNNSNNFNNNFNSNNNNSNNFFFNN
ZecoraSSNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNF
Princesa CelestiaSSSNNMNNNNNNNNNMNMMNFMFSSS
Princesa LunaSSFNNMNNNNNNNNNMNNSNFNMSSS
Princesa CadanceMNNNNNNNNNSFNNNNNNNNNMMSSS
DiscórdiaSSNNNNNNNNSNNNNNNNNNNFNNSS
Sr. CakeNNNNNNNNNNNSFFNSNNFNNNFNNF
Sra. CakeNNNNNNNNNNNSFFNSNNFNNNFNNF
Prefeita MareMNNNNNNNNNNFSSNNNNNNNNSFNF
Diamond TiaraNNNNSNNNNNNSFNSNNNNNNNFNNF
Silver SpoonNNNNSNNNNNNSFFSNNNNNNNNNNF
SnipsNNNNSNNNNNNNNNFFNNFNNNNFNN
SnailsNNNNSNNNNNNNNNFFNNFNNNNFNF
TwistNNNNFNNNNNNNNFFNNNNNNNFFNN
Bulk BicepsNNNNSNNNNSNNFNNNNNNNNNFSFF
SpitfireNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNSFF
SoarinNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNSFF
AngelNNSNNNNNNSNNNSNFNSNNSNNNNN
WinonaNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNSNNNNN
OpalênciaSNNNNNNNNNNNNNNNNSSNSNNNNN
GummyNSSNNNNNNNNSNFNNNSNNSNNNNN
OwlowisciousNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNSNSNNS

Pôneis de fundo

Primeira temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Amethyst StarFFFFFFNNNFFFFFNNNFNFFFFNFF
BerryshineFNFSFFFNFSFSFNNNNFNSFFFNNF
"Candy Mane"FNNNNFNNNNNNFFNNNFNFNNFNNN
"Caesar"NNFNNNNNNNNNNNNNNNNFNNSNNS
CaramelNNNNNNNNNNSNFNFNNNNNNNNFNS
Cherry BerryFNFFFFFFNFFFFFNNNFNFFFFNFN
Cherry FizzyNNFNNFNNNNNFFNNNNFNFFFSNNF
"Cloud Kicker"FFFFFFFFNNFFFFNFNFNFNFFNNF
Crescent MoonNNNNNNNNNNNNNNNFNNNFNNNNNN
DaisyFFSSFFFFSFFNFFNNNFNFFFFNFF
DerpyFFFFFFFFNFFFFFSFNFNFNNFNNF
Diamond MintNFFFNFNNNNNFNNNNNNNNNFNNNF
Dr. HoovesFFNFNFNNNNFSFFNFNSNFNNNNNN
GoldengrapeNNNNNNFNNFNNNNNNNNNFSNFNNF
Golden HarvestFNFFFSFFNSFFFFNNNFNFFFFNNF
Lemon HeartsFFFFFFFNNNFNFFNNNFNFNFFNNF
White LightningFNFFFFNNNNNFFFNFNFNFNNFNNF
Lily ValleyNNNSNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNN
Lucky CloverNNNNNNNNNNFFFNNFNNNFSNNNNS
Lyra HeartstringsFFFFFFFNNFFFFFNFNFNFFFFNNF
Lyrica LilacNNFNNNNNNNNNNNNNNNNSNNFNNS
Merry MayNNFNFFFNNNNNFFFFNNNFNNFFNF
MinuetteFNFFFFFNNFFFFFNNNFNFNFFNNF
NoteworthyNNNNNNNNNNFFFNNFNNNFFNNFNF
Orange SwirlFFFFFFFNNFFNFNFFNFNFNNFFNF
"Parasol"FNFNFNFFNNFNFFFFNNNFNFFNNF
RainbowshineFNFFFNNNNFSNFNNFNNNFNNFNFF
RoseNNNSNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNN
"Royal Ribbon"NNFNNNNNNNNNNNNNNNNSNNFNNF
SassaflashFNNNNFFNNFFNFFNFNFNFNNFNNF
Sea SwirlFNFFFFFNNNFFFFNNNFNFNFFNNF
Sealed ScrollNNFNNNNNNNNNNNNNNNNFNNFNNF
ShoeshineFNSFFFFNFFFFFFNNNFNFFFFFNF
Sprinkle MedleyFFNNFFFNNNFFFFNFNFNFNFFNNF
Sunshower RaindropsFNFFNFNFNNFNFNFFNNNFNNFNNF
Sweetie DropsFFFFFFFFFFFSFFNNNFNSFFFFNF
TwinkleshineSNFFFFFNNFFNFFNNNFNFNFFNNF
Segunda temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Amethyst StarNFFNFFNSFFFNNNFNFFFNNNFNNF
BerryshineFSFSFFNFNFFFNFFNFFFFNNFFFF
"Candy Mane"NNNFNNNFNNFNNNNNNFNNNNNNNF
"Caesar"NNNNNNNNFNFNNNNNNFNNNNNNNF
CaramelNFNNNNNNFNNNNSSNSNFNNNFNNF
Cherry BerryNFFFFFNFNFFFNFFNFFFFNNFFNF
Cherry FizzyNNNNNNNNNNFNNFFNFFFNNNNNNF
"Cloud Kicker"FNFFFFNFFFFFNNFNNFFFNFFFNF
Crescent MoonNNNNNNNNNNFNNNNNFNNNNFNNNN
DaisyFFFFFSNFNNFFNFFNFFFFNNFFNF
DerpyFFSSFFFFFFSNNSFNFFFNNFFNNF
Diamond MintNFNNNNNNFNNNNNFNNFNNNNNNNF
Dr. HoovesNNNNNNNFNNFFNNFNFFFFNNFNNF
GoldengrapeNNNFFFNFNNFFNFFNFNFFNNFNNF
Golden HarvestNFFFFFNFFNFFNFFNFFFFNNFFNF
Lemon HeartsNFFFFFNFFFFNNFFNFFFNNNNNNF
White LightningNFNNFNNFFNNNNFNNFFFNNFFNNF
Lily ValleyNNNNNSNNNNNNNNNNFSFNNNFNNN
Lucky CloverNNFNFFNFFNFNNFFNFNFNNNNNSF
Lyra HeartstringsNFFFFFNFFFFNNFFNFFFFNNFNSS
Lyrica LilacNNNNNNNNFNFNNNNNNFNNNNNNNF
Merry MayNNFNFNNFFNNFNNFNFFFFNFFNNF
MinuetteNFFFFFNFFFFNNFFNFFFFNNFNSS
NoteworthyNNNNNFNNNNNNNFFNFNFFNNFNNF
Orange SwirlNFFFNFNFFNFNNFFNNFFFNFNNNF
"Parasol"FNNNFNNFNNNFNFFNFFFNNFFNNF
RainbowshineNNNNFNNFNFFNNNFNFFFFNFFNNF
RoseNNNNNSNNNNNNNNFNFSFNNNFNNN
"Royal Ribbon"NNNNNNNNFNFNNNNNNNNNNNNNNF
SassaflashNNFFNFNFNFFNNNFNFFFFNFNNNF
Sea SwirlNNFFFSNFFFFNNFFNFFFFNFFNNF
Sealed ScrollNNNNNNNNFNFNNNNNNNNNNNNNNF
ShoeshineFFFFFFNFNFFFNFFNFFFFNNFFNF
Sprinkle MedleyNFFFFNNFNNFNNNFNFFFFNFFFNF
Sunshower RaindropsNNFFFNNFNNFNNNFNFFFFNFFNNF
Sweetie DropsFFSNFFNFFFFFNFSNFFSFNNFFNF
TwinkleshineNFFNFFNFFFFNNFFNFFFFNNFNSS
Terceira temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Amethyst StarNNFFFFNNNNFNF
BerryshineNNFFFNNNNNFFF
"Candy Mane"NNNNFNNNNNNNF
"Caesar"FNNNNNNNNNNFF
CaramelNNNFNNNNNNNFS
Cherry BerryNNFFFFNFFNNFF
Cherry FizzyNNFFFNNNNNNNF
"Cloud Kicker"NNFFFNFNNNFNF
Crescent MoonNNNNNNFNNNNFF
DaisyNNFFFFNNFNFNF
DerpyNFFNFNNNNNNNF
Diamond MintNNFNNNNNNNNNF
Dr. HoovesNNFFFNFNNNNNF
GoldengrapeNNNFNNNNNNNNF
Golden HarvestFNFFFFNFNNFNF
Lemon HeartsNNFFFNNNFNFFF
White LightningNNNNFNFNNNNNF
Lily ValleyNNNFNNNNNNNNN
Lucky CloverFNFFFNNFFNNNF
Lyra HeartstringsNNFFFNNNFNNNF
Lyrica LilacNNNNNNNNNNNNF
Merry MayNNFNFFFNNNNNF
MinuetteNNFFFFNNNNFFF
NoteworthyNNFFFNNNNNNNF
Orange SwirlNNFNFNFFNNNNF
"Parasol"NNNNFFFNNNNNF
RainbowshineNNFFFNNNNNNNF
RoseNNNNNNNNNNNNN
"Royal Ribbon"NNNNNNNNNNNNF
SassaflashNNFNNNNNNNNNS
Sea SwirlNNFFFFNNNNFNF
Sealed ScrollFNNNNNNNNNNNF
ShoeshineFNFFSFNFNNFFF
Sprinkle MedleyNNFFFFFNNNFNF
Sunshower RaindropsNNFFFNSNFNNNF
Sweetie DropsFNFFFFNFNNNNF
TwinkleshineNNFFFFNNNNFNF
Quarta temporada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Amethyst StarNFNNFFNNNFFFFFNFNNFFNFFFFF
BerryshineFFNNFNNNNFNFFFFFNFFFFFFFFF
"Candy Mane"NFNNNNNNNNNNFFNFNNNFNFNNFN
"Caesar"FNNNNFNNNNNFFNNNNNNNNNNNNF
CaramelNNNNFNNNNNNFFFNNNNFFNFNFNF
Cherry BerryFSNNFNNFNNFFFFFFNNFFFFNFFF
Cherry FizzyNNNNNFNSNNFFFFNFNNFFFFNFFN
"Cloud Kicker"FFNNFNNNNFNFFFNFNNFFNFFFFF
Crescent MoonNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNFNFNF
DaisyFFNNFFNNNFNFFFNFNNFFNFNFFF
DerpyNNNNNNNNNSNSFNNFNNNFNFNSSS
Diamond MintFNNNNNNNNFNFNFNNNNNNNNNFNN
Dr. HoovesNNNNFNNFNNNFFNFFNNNFSFNFNF
GoldengrapeNNNNFFNNNNNFFNFFNNFFSNNFFF
Golden HarvestFFNNFNNNNFFFFFNFNNFFNFFFNF
Lemon HeartsFNNNFFNNNFNFFFNFNNSFNFFFFF
White LightningFFNNNNNNNFNFFFNFNNFFNFNFNF
Lily ValleyNNNNNNNNNNNFNNNNNNNFNNNNNN
Lucky CloverNNNNFNNNNFNFNFNNNNFFNFFFNN
Lyra HeartstringsFFNNNNNNNFNFFFNFNNFFNFNSFF
Lyrica LilacFNNNNFNFNNNNFNNNNNFNNNNFNN
Merry MayFFNNNNNNNFNFFNNNNNFFNFNFFF
MinuetteNFNNFNNNNFFFFFFFNNFFNSNFFF
NoteworthyNNNNFNNNNNNFFFNFNNSFNFFFFN
Orange SwirlFFNNFNNNNSNFFFNFNNFFNFNFNF
"Parasol"FFNNNNNNNFNFFNNFNNNFNFNSFF
RainbowshineFFNNNNNNNSNFFNNFNNFSNFNFFF
RoseNNNNFNNNNNNFNNNFNNNFNNNFNN
"Royal Ribbon"SNNNNFNFNNNNFNNNNNNNNNNFNN
SassaflashFFNNFNNNNFNFFFNFNNFFSFFFFF
Sea SwirlFFNNFNNFNFNFFFNFNNFFNFNFFF
Sealed ScrollFNNNNNNFNNNFFNNNNNNNNNNFNF
ShoeshineFFNNFFNFNFNSFNNFNNFFNFFFFN
Sprinkle MedleyFFNNFNNNNSNFFFNFNNFFNFNFFF
Sunshower RaindropsFNNNFNNNNFNFFNNFNNFFNFNFFF
Sweetie DropsNNNNFNNNNFFFFFNFNNFFNFNFFF
TwinkleshineFFNNFNNNNFNFNFNFNNFFNFFFFF

Interferência de bloqueador de anúncios detectada!


A Wikia é um site grátis que ganha dinheiro com publicidade. Nós temos uma experiência modificada para leitores usando bloqueadores de anúncios

A Wikia não é acessível se você fez outras modificações. Remova o bloqueador de anúncios personalizado para que a página carregue como esperado.

Também no FANDOM

Wiki aleatória